پیگیری هایی در خصوص تشکیل اتحادیه زعفران کاران لرستان صورت گرفته است

پیگیری هایی در خصوص تشکیل اتحادیه زعفران کاران لرستان صورت گرفته است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیگیری هایی درخصوص تشکیل اتحادیه زعفران کاران لرستان صورت گرفته است که با تحقق آن می توان در سال های آتی گام های موثری در راستای برندسازی و صادرات محصول باکیفیت استان صورت داد.؛