برخورد با فساد اولویت نخست بازرسی لرستان است

برخورد با فساد اولویت نخست بازرسی لرستان است

بازرس کل استان برخورد با فساد را اولویت نخست بازرسی لرستان دانست و گفت: بازرسی استان در برخورد با فساد و مفسد بدون اغماض و به‌طور قاطع برخورد کرده و در این راستا با کسی تعارف ندارد.؛